Så hjälper vi till

Ibland är situationer för barn, unga och deras familjer i vårt samhälle alldeles för mäktiga att bära själva. Då kan B’family hjälpa till genom att med familjerna och relevanta nätverk tillsammans hitta och skapa lösningar utifrån både individernas och systemens förutsättningar.

Grunden är att bygga upp en bra relation som sedan kan användas som huvudverktyg för att jobba mot olika mål som skapas tillsammans i dialog och över tid. Något som är oerhört viktigt för oss på B’family är förståelsen för att varje familjs berättelse är sin egen och på många sätt helt unik, och att det därför krävs tid, engagemang och relation för att kunna ta sig framåt. Självklart gör vår erfarenhet av detta arbete att det går snabbare att förstå var kärnan, eller kärnorna, ligger. Samtidigt krävs det dock en öppenhet och lyhördhet för att kunna ta sig förbi symtomen och jobba med lösningarna som verkligen går på djupet.

Tillsammans med familjer och andra viktiga aktörer hittar vi konkreta och möjliga vägar framåt i livet och tar hänsyn till den komplexa situation som familjer vilka haft det svårt under perioder faktiskt befinner sig i. Det ska vara hanterbart, begripligt och meningsfullt för alla inblandade vad vi tillsammans gör och varför.

När vi ser att behoven sträcker sig utanför våra ramar gör vi vad vi kan för att tillsammans med andra aktörer i samhället, som skola, BUP och närhälsa, ta ansvar för våra ungdomars väl och ve. Vi arbetar för att stärka nätverken inom familjer, men även möjliggöra att den kompetens som finns i andra delar av samhället ska få möjlighet att hjälpa till.

Vi arbetar tillsammans för en värld där alla barn, unga och deras familjer kan utvecklas och hitta livslust, mening och möjligheter utifrån sina egna förutsättningar.

Vår målgrupp:
B’family hjälper barn och ungdomar som av olika anledningar och på olika sätt uppvisar kraftigt normbrytande beteende.

Detta kan vara till följd av eller uppmärksammas genom bland annat destruktiva familjemönster där familjerna av olika anledningar har svårt att ge den omsorg som krävs, omfattande frånvaro från skola och utbildning, kraftigt utagerande beteende och/eller bedöms befinna sig i riskzonen för att utveckla dessa beteenden.

Problematiken är generellt komplex, och kompliceras inte sällan av svårigheter kopplade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Fallbeskrivningar:

För att få en inblick i hur vi arbetar är du varmt välkommen att läsa igenom fallbeskrivningarna nedan, med två typiska ärendeformer för B’family.