Våra metoder

På B’family arbetar vi med KBT, KASAM och systemteori som yttersta utgångspunkter.

KBT vid psykosocial behandling syftar till att förändra attityder och tankemönster, samt att lära in nya färdigheter som är bristfälliga i individens beteenderepertoar. Inom B´family har vi medarbetare med steg-1 utbildning i KBT. Övrig personal har goda grundkunskaper och använder sig av samtal med kognitiv inriktning i vardagliga situationer. Vi har också personal som är utbildade i ART.

För att säkerställa att vi håller oss ajour med våra ärenden och vår egen utveckling inom gruppen så har personalen regelbunden ärende- och metodhandledning av legitimerad psykoterapeut/handledare.

Läs mer om våra teoretiska utgångspunkter nedan!

KBT

KBT, kognitiv beteendeterapi, utgår från att tankar, känslor och handlingar påverkar varandra. Om en person befinner sig i en viss situation kan denna tolkas på olika sätt och den tolkning personen väljer kommer att ge upphov till nya tankar, känslor och beteenden. Våra utgångspunkter har kognitiv inriktning där vi arbetar för att skapa nya tankesätt, som skapar förutsättningar för nya känslosystem och beteenden.

Systemteori

Vi utgår ifrån ett systemteoretiskt perspektiv där systemet ses som olika delar i en helhet och där delarna får sin betydelse beroende på var i systemet de befinner sig. Därmed arbetar vi utifrån att det är viktigt att arbeta med alla delar samtidigt för att skapa balans i helheten. Alla delar i systemet är beroende och påverkas av varandra. Det gäller inte bara familjen och andra närstående, utan även oss som professionella. Vårt arbete förutsätter därför att vi lyckas skapa en god relation med dem vi arbetar med.

KASAM

En viktig del i B´familys arbete är att ge dem vi arbetar med en ”känsla av sammanhang” eller KASAM. KASAM är uppbyggt på tre lika delar.

  • Begriplighet, alltså känslan av att det som händer i världen, både inom och utanför individen, är begripligt, strukturerat och går att förutse.
  • Hanterbarhet, vilket här innebär att de resurser som de händelser som sker i omgivningen kräver finns tillgängliga.
  • Meningsfullhet i livet, vilket man upplever om det känns som de utmaningar man möter är värda att engagera sig i.

Vi arbetar därför mycket med att söka efter och skapa meningsfulla sammanhang där barnen och familjerna kan ingå.

ART

ART, eller Agression Replacement Training. Metoderna utgår från att ett destruktivt beteende i huvudsak är inlärt beteende som gett omedelbara vinster och därmed trängt bort andra alternativ som är mer socialt accepterade. Genom att träna de sociala färdigheter som är nödvändiga för att relatera till andra, ges möjligheter att lära sig att hantera sina egna känslor på ett mer konstruktivt sätt.